Reforç escolar

  • L’objectiu principal dels cursos de reforç és proporcionar a l’alumne/a l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge; supervisant el seu treball escolar, reforçant el seu rendiment durant tot el curs i atenent les seves necessitats en cadascuna de les etapes educatives.
  • Organitzem els cursos en grups reduïts i/o classes particulars, on el professorat atén individualment a cada alumne/a ajudant-lo a resoldre aquelles dificultats que pugui trobar en el seu procés d’aprenentatge: proporcionant  ajuda amb els deures, oferint explicacions complementàries de les assignatures, preparant els exàmens…
  • L’alumne/a treballa amb el seu propi material i l’acadèmia li proporciona material complementari per reforçar i ampliar continguts.
  • Impartim les assignatures bàsiques d’infantil, primària, secundària i batxillerat.
  • Per als adults el centre ofereix cursos específics per a l’obtenció del Graduat Escolar, per a l’accés a Graus Formatius i per a la preparació d’oposicions.
  • Es porta a terme un control d’assistència i es comunica a la família les faltes d’assistència no justificades.
  • També hi ha un informe trimestral de l’alumne/a per avaluar i informar del seu rendiment acadèmic.